استخدام چند نفر کارگر ساده خانم و آقا در کارگاه قنادی