انتخاب رشته تکمیل ظرفیت مرحله دوم برخی از كدرشته محل‌هاي آزمون‌ كارشناسي‌ ارشد ناپيوسته سال‌ 1396