آیا می توانیم از اپراتورهای تلفن همراه بابت نصب دکل شکایت کنیم؟

دیگران چه می خوانند