کمیته جامع تخصصی نظام پیشنهادها با حضور مهندس عرب هاشمی برگزار شد