بیل گیتس: شعار «اول آمریکا» ترامپ به ضرر مردم آمریکا است!