تجهیزمراکز آتش‌نشانی اولویت اصلی مجلس و شورای شهر تهران است