کمک ۵ میلیاردی مجمع خیرین برای نوسازی بیمارستان لقمان