اسامی فرد مصدوم و فوت شده ریزش کوه در فشم اعلام شد