نماینده مجلس: توسعه منطقه آزاد ارس در گرو همدلی مدیران است