توزیع روزانه 30 تن مرغ و تخم مرغ در بازار کهگیلویه