یونسکو اعتبار مالی به آثار ثبت جهانی اختصاص نمی دهد