غلظت گرد و غبار در بیشتر نقاط خوزستان روند کاهشی دارد