مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس به گچساران منتقل می شوند