اولین گام راه آهن برای راه اندازی 30 نیروگاه خورشیدی برداشته شد