با لیاقت به پیروزی رسیدیم / از تشویق‌های هواداران تشکر می‌کنم