ابتکار: این انتقاد از رئیس جمهور که روحانی دوران انتخابات باشد را به رئیس جمهور می‌رسانم