استفاده از دشت کویر برای تولید پول دیجیتالی در کشور!