سازمان ملل: از آغاز 2018 روزانه ۲۸۰ نفر در افغانستان آواره شده‌اند