امنیت عفرین باید تحویل ارتش سوریه داده شود/ در شرق فرات، سناریوی آمریکایی برای تقسیم سوریه وجود دارد