روحانی از سرهنگ هم بالاتر است/ از باطن احمدی‌نژاد خبر نداشتم/ نوار صحبت اعضاي شورایعالي امنیت ملي درخصوص حصر موجود است