انهدام یک تانک در سوریه توسط یک پهپاد متعلق به ارتش آمریکا