معارض سوری: سوری هایی که با اسرائیل همکاری می کنند پست و حقیرند