موگرینی و دبیر کل سازمان ملل اجرای برجام را بررسی کردند