تخلیه سالن تئاتر در پی وقوع انفجار در بیرمنگام

دیگران چه می خوانند