«استفاده حداکثری از توان داخلی»؛ قانونی که به‌راحتی اجرا نمی‌شود