جزییات تازه از انتقال جان باختگان و مصدومان واژگونی اتوبوس زائران گچسارانی