یک قاضی دیگر آمریکایی بر علیه تصمیم ترامپ درباره مهاجران رای داد

دیگران چه می خوانند