دبیرخانه کنگره احزاب عربی: انقلاب بحرین نقطه عطفی در تاریخ بحرین است