شناسایی یک مشکل امنیتی در نسخه دستکاپ پیام رسان تلگرام