کره جنوبی: خواستار گفت و گوی نظامی با کره شمالی هستیم