کاهش بی‌سابقه میزان بارش در 50 سال اخیر/احتمال جیره بندی آب و اعمال محدودیت‌ در مصرف