سازمان استاندارد خبر داد: احتمال توقف تولید ۱۰ خودرو به‌دلیل مصرف سوخت