گرد و خاک مدارس و دانشگاههای پایتخت عربستان را هم تعطیل کرد