فعال صلح آمریکایی: سرنگونی جنگنده اسرائیل نشانه شکست سیاست آمریکاست