المانیتور: مشاور سابق دیک چنی فرستاده ترامپ در امور سوریه می شود