آمریکا: روسیه به دنبال اعمال نفوذ و تاثیر بر انتخابات 2018 آمریکا است