برنامه بی نقص ترامپ مجنون، برای اقتصاد ایران و روسیه