ماهواره ناهید یک در کمیته سازمان ملل متحد معرفی شد