استفاده از بازی موشکی برای بهبود شرایط بیماران اسکیزوفرنی