خانه کتاب به وظیفه دیده‌بانی خود در حوزه نشر عمل نمی‌کند/ ارائه آمارهایی که قابل اتکا نیست!