چرا کمتر کسی حاضر به دفاع از مواضع "حاتمی کیا" است؟