تثبیت نرخ ارز یا تعدیل به اندازه اختلاف تورم داخل و خارج؟