صدور هزار میلیارد تومان ضمانت نامه سرمایه گذاری در دولت تدبیر و امید