تمامی شهرهای کرمانشاه تا پایان امسال به نسل چهارم شبکه تلفن همراه مجهز می شود