50روستای ریگان در محاصره شنهای روان / قطع برق 13روستا