راه اندازی نخستین درمانگاه فوق تخصصی پای دیابتی شرق کشور