ترسیم نقشه راه همکاری ایران وآلمان درنشست روز علم دو کشور