برنامه جامع آموزش در حوزه سلامت باید جدی گرفته شود