افزایش قیمت ارز ناشی از لحاظ نشدن 4 سال تورم در نرخ ارز است