بازدید معاون بهداشت وزارت بهداشت از مراکز بهداشتی گراش